samospravanasa_obeczivot_obci
   

Oznam pre obyvateľov obce - daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad

Obecný úrad v Klokočove upozorňuje vlastníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti na základe dedičských konaní, darovacích zmlúv a kúpnych zmlúv, aby do 31. januára 2019 podali daňové priznanie k nehnuteľnostiam a taktiež noví držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS musia doložiť kópie týchto preukazov k zníženiu dane z nehnuteľnosti na rok 2019.

Taktiež upozorňujeme občanov, že do 31.januára 2019 je potrebné doložiť žiadosti a potrebné doklady k zníženiu miestneho poplatku za komunálny odpad podľa § 6 platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 2019  /potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku  v mieste kde sa zdržiava a býva,........./.
Ďalej obec Klokočov poplatok zníži o 30 % poplatníkovi – fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom /ŤZPS/ alebo úplne bezvládna osoba. Zníženie poplatku si poplatník uplatní na základe žiadosti a doložením dokladu potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená – preukaz ŤZPS.

Celé znenie schváleného VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2019 a VZN o miestnych daniach na rok 2019  sa nachádza na internetovej stránke obce www.klokocov.sk a na úradnej tabuli Obecného úradu Klokočov.
   

Stavebné povolenie - oplotenie

pdf

319,477 kb 
Stavebné povolenie - oplotenie - Smiešková
Vyvesené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 7.1.2019.
 

Štatistika v obci Klokočov k 31.12.2018

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 2308 obyvateľov

Počet detí narodených v roku 2018:
23 detí
Počet zomretých v roku 2018: 54 zomretých
Počet prisťahovaných: 36 obyvateľov
Počet odsťahovaných: 25 obyvateľov
 

KALENDÁR zberov a prepráv na I. a II. polrok 2019

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdf

  73,367 kb 
KALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2019 - Obec KLOKOČOV

Informácie na tel. čísle  041/4361 363, 
mobilný tel.: 0907 848 057,
www.tkosemetes.org

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.

 

Jednotné telefónne číslo na Obecný úrad Klokočov

Oznamujeme občanom, že ak sa chcete dovolať na Obecný úrad Klokočov platí jednotné telefónne číslo
*4358 110, *po vytočení tohto čísla si zvolíte klapku jednotlivých kancelárií.

Telefónne čísla - klapky

 11   KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU  Ing. Iveta Kociánová
 12  KANCELÁRIA STAROSTU OBCE Jana Foldinová
 13  KANCELÁRIA MATRIKY A EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA,  DOMOV A BYTOV Miroslava Fujáková
 14  REFERÁT SPRÁVY MAJETKU Elena Stopková
 15  REFERÁT  PAM Anna Koniarová
 16  KANCELÁRIA KULTÚRY, OBECNEJ KNIŽNICE A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Mgr. Paula Pápolová

 17  REFERÁT MIESTNYCH DANÍ A POZEMKOV

Ing. Veronika Gajdičiarová

 18  REFERÁT ÚČTOVNÍCTVA A ROZPOČTOVNÍCTVA

Ing. Jana Horčičáková

 


Stránka 2 z 2
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!