samospravanasa_obeczivot_obci
Verejné obstarávanie

V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE PONUKY - Montáž svietidiel

E-mail Tlačiť
V Ý Z V A  NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác podľa nenaceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. Kompletná projektová dokumentácia stavby tvorí Prílohu č. 3 k tejto výzve.

Zákazka: „CPV- 45000000-7 – Stavebné práce“
CPV KÓD: 34928530-2 Pouličné lampy
Názov zákazky: „Montáž svietidiel“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 128.887,93,-EUR bez DPH
Lehota na predloženia ponuky : 12.12.2017

Ponuky musia byť doručené osobne, poštou alebo kuriérom na adresu kontaktného miesta uvedené v bode I. tejto výzvy.:
TENDER & Development, s.r.o.,
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava,
kontaktná osoba JUDr. Andrea Korcová, tel.: 0911 707 102
Dokumenty výzvy:

ikonaword
27,587 kb
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Montáž svietidiel
ikonaword
28,000 kb
Zmluva o dielo
ikonaword
19,492 kb
Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritérii
pdf
291,316 kb
Rekonštrukcia VO obce Klokocov - Verejné osvetlenie - Zadanie
pdf
354,560 kb
Rekonštrukcia VO obce Klokocov - Verejné osvetlenie - Rekapitulácia rozpočtu
pdf
398,765 kb
Rekonštrukcia VO obce Klokocov - Verejné osvetlenie - Krycí list rozpočtu
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 01.12.2017.
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!