samospravanasa_obeczivot_obci
Verejné obstarávanie

V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE PONUKY - Prípravné práce pre montáž svietidiel

E-mail Tlačiť
V Ý Z V A  NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác podľa nenaceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. Kompletná projektová dokumentácia stavby tvorí Prílohu č. 3 k tejto výzve.

Zákazka: „CPV-45250000 – Ostatné špecializované stavebné práce“
Názov zákazky: „Prípravné práce pre montáž svietidiel“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 82.023,48,-EUR bez DPH
Lehota na predloženia ponuky : 12.12.2017

Ponuky musia byť doručené osobne, poštou alebo kuriérom na adresu kontaktného miesta uvedené v bode I. tejto výzvy.:
TENDER & Development, s.r.o.,
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava,
kontaktná osoba JUDr. Andrea Korcová, tel.: 0911 707 102
Dokumenty výzvy:

ikonaword
27,557 kb
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Prípravné práce pre montáž svietidiel
ikonaword
27,967 kb
Zmluva o dielo
ikonaword
19,500 kb
Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritérii
pdf
304,220 kb
Rekonštrukcia VO obce Klokocov - Verejné osvetlenie - Zadanie
pdf
355,230 kb
Rekonštrukcia VO obce Klokocov - Verejné osvetlenie - Rekapitulácia rozpočtu
pdf
397,599 kb
Rekonštrukcia VO obce Klokocov - Verejné osvetlenie - Krycí list rozpočtu
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 01.12.2017.
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!