samospravanasa_obeczivot_obci

Zámer - odpredanie majetku obce

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov
so sídlom: Obecný úrad č. 962, 023 22  Klokočov
IČO: 00314048
zastúpená starostom obce: Ľubošom Strížom
zverejňuje v súlade § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Klokočov č. 40/2011 zo dňa 24.6.2011
zámer - odpredať majetok obce:
nehnuteľný majetok – budovu bývalej materskej školy Hlavice č.s.542 o výmere 235,8 m2 a parcely CKN 7195 o výmere 2196 m2, CKN 7196 o výmere 68 m2
v k.ú. Klokočov a vypracovanie znaleckého posudku na uvedené nehnuteľnosti.

Spôsob prevodu nehnuteľnosti bude špecifikovaný po vypracovaní znaleckého posudku na uvedené nehnuteľnosti.

Odôvodnenie:
Budova je v súčasnosti pre obec nepotrebná a nevyužiteľná. Vzhľadom k zastaranosti a opotrebovanie vyžaduje náklady na údržbu. Odpredaj budovy vrátane pozemku nijako zásadným spôsobom neovplyvní negatívne rozvoj obce a potreby jej obyvateľov.
Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pre schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce: www.klokocov.sk
Termín konania OZ: 26.8.2011

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!