Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Tlačiť
Sample Image
26,5 kb  
Zverejnenie zámeru odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e/
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
z dôvodov hodných osobitného zreteľa.