samospravanasa_obeczivot_obci

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Obce Klokočov formou priameho prenájmu

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov, zverejňuje zámer prenájmu pozemku v k.ú. Klokočov, zapísaný na LV 1876 vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu, a to: časť pozemku C KN 6600 o výmere 1152 m2, druh pozemku – trvalý trávny porast.
Doručovanie ponúk: lehota na doručenie cenových ponúk je do 31.3. 2014.
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!