samospravanasa_obeczivot_obci

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočovz dôvodu hodného osobitného zreteľa

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podiely obce Klokočov v parcelách CKN 9774/1, 9776/2, 9775/2, 9780, 9778/2 a 10223/3, ktoré parcele sú vytvorené GP 43344721-41/2010 ako diely od EKN parcele č. 25951/2, zapísaná na LV 8106, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 1356 m2 a podiely v parcelách CKN 9778/4 a 10223/5, ktoré parcele sú vytvorené GP č. 38/2012 ako diely od EKN parcele č. 25951/2, zapísaná na LV 8106, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 772 m2, spolu podiel predstavuje 2128 m2 Júlii Madajovej, rod. Jedličková, bytom Urbáškova 101, Bučovice za cenu 0,50 eur/m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov.
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu. Na jednej parcele je postavená garáž. Obec Klokočov tieto podiely neužíva.

 

V Klokočove 19.05. 2014

Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 19.05. 2014.

 

Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 25.04. 2014.


Ľuboš Stríž
starosta obce

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!