samospravanasa_obeczivot_obci

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pavol Lukša

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podiely Obce Klokočov v parcele CKN   9795/2, ktorá parcela je vytvorená GP  43344721-26/2012  ako diel od EKN 25957, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 179 m2, v parcele CKN 10224/2, ktorá je vytvorená ako diel od EKN 25959 a ako diel od EKN  25966 a ako diel od EKN  25951/1, z čoho na Obec Klokočov pripadá  1525 m2, podiel v parcele CKN 9813, z čoho na Obec Klokočov pripadá 198 m2, podiel v parcele CKN 9814, z čoho na Obec Klokočov pripadá 102 m2, podiel v parcele CKN 9818, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 28 m2, podiel v parcele CKN 9816, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 78 m2 a podiel v parcele CKN 9797, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 75 m2. Spolu podiel Obce Klokočov predstavuje 2185 m2 v prospech p. Lukša Pavla, bytom Čeladná č. 592, okr. Frýdek Místek za cenu 0,50 EUR/m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu č. 941, ktorý p. Lukša nadobudol od svojej tety Anny Polkovej. Obec Klokočov tieto podiely neužíva.


V Klokočove 14.8. 2014

Zverejnenie na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 14.8. 2014.

Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 20.6. 2014.


Ľuboš Stríž
starosta obce


Sample Image
24,968 kb   

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pavol Lukša

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!