samospravanasa_obeczivot_obci

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Radovan Varmus

E-mail Tlačiť

 Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  parcelu CKN 8169 – orná pôda o výmere 207 m2, vedenú na LV 1876 v kat. území Klokočov Varmusovi  Radovanovi, bytom Klokočov - Hrubý Buk 1100,  023 52 p. Olešná za cenu 0,33 EUR/m2. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že parcela sa nachádza v blízkosti rodinného domu č. 1100 a rodičia túto parcelu užívajú viac ako 30 rokov. Obec Klokočov túto parcelu neužíva.

V Klokočove 14.8. 2014

Zverejnenie na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 14.8. 2014.

Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 20.6. 2014.


Ľuboš Stríž
starosta obce


Sample Image
22,694 kb   

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Radovan Varmus

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!