samospravanasa_obeczivot_obci

Pozvánka na 26. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 9. septembra 2014 o 09:00 hod. (utorok) v Zasadačke Obecného úradu Klokočov

E-mail Tlačiť

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 9. septembra 2014 o 09:00 hod. (utorok) v Zasadačke Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení  z  25. zasadnutia OZ
6. 
a) Hospodárenie obce za 1. polrok 2014
b) Hospodárenie ZŠ Klokočov za 1. polrok 2014
c) Hospodárenie MŠ Klokočov za 1. polrok 2014
d) Hospodárenie CVČ za 1. polrok 2014 a rok 2013
7. Správa o nedoplatkoch  na dani z nehnuteľností, dani za psa, o nedoplatkoch na komunálnom odpade, vodnom, elektrickej energie, na nájomnom a na kúrení k 31.07.2014
8. Schválenie zámeru a vyhlásenia verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov majetku Obce Klokočov – priestory v budove OÚ Klokočov č. s. 962 – kaderníctvo
9. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva a určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce
10. Určenie úväzku na výkon funkcie starostu pre funkčné obdobie 2014-2018
11. Stanovisko  Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ  Čadca k premiestneniu dopravného značenia na hranicu s ČR
12. List nájomcov Bytového domu Hlavice č. s. 1296
13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 4 /2014 – Požiarny poriadok obce
14. Schválenie členov DHZ, ktorí budú vykonávať požiarno-preventívne kontroly v RD a ostatných objektoch fyzických osôb
15. Radovan Varmus, bytom Hrubý Buk 1100, 023 52 p. Olešná – schválenie odpredaja parcely CKN 8169
16. Lukša Pavol, bytom Čeladná č. 592, okr. Frýdek Místek – schválenie odpredaja podielov Obce Klokočov
17. Juraj Kocián, bytom Oščadnica 1126, 023 01 a manž. Ing. Iveta Kociánová, rod. Cudráková, bytom Klin 1149, 023 22  Klokočov – žiadosť o odkúpenie pozemku
18. Martin Hruška, bytom Hrubý Buk č. 1139, 023 52  p. Olešná a manž. Ing. Mária Hrušková, rod. Čečotková, bytom Hlavice č. 858, 023 22  Klokočov – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
19. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č. /2014 o podmienkach držania psov – schválenie
20. Ostatné
21. Diskusia
22. Záver

Ľuboš Stríž
starosta obce

 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!