samospravanasa_obeczivot_obci

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov majetku Obce Klokočov – zverejnenie zámeru prenájmu

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22 Klokočov, IČO 00314048, zastúpená starostom Ľubošom Strížom, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory.

Predmet nájmu:
• nebytové priestory – strihacia miestnosť o výmere 11,50 m2 podlahovej plochy, nachádzajúce sa v budove Obecného  úradu  Klokočov č.s. 962
• nebytové priestory v budove OÚ Klokočov č.s.1164 – 1.poschodie vľavo od schodov o výmere 16,56 m podlahovej plochy                             
Účel využitia: prevádzkovanie kaderníctva
Doba nájmu: na neurčito
Minimálna výška nájomného: 10,00 Eur ročne/m2 + náhrada za skutočne spotrebované energie a vodu
Doručovanie ponúk:
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 10.10.2014 do 14.30 h do kancelárie 1. kontaktu OÚ Klokočov 962 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka na nájom – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 14.10.2014 o 9.00 h v kancelárii starostu obce, OÚ Klokočov č. 962
V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude dátum a čas doručenia ponuky.
Ponuka musí obsahovať:

Čítať celý článok  . . . 
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!