samospravanasa_obeczivot_obci

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - manželia Franekoví

E-mail Tlačiť

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Obec Klokočov má v úmysle odpredať manželom Kataríne Franekovej, bytom Hlavice 1153, 023 22 Klokočov a Petrovi Franekovi, bytom Svrčinovec č. 661  parcelu CKN 6670/3 – zastavaná plocha o výmere 16 m2, v kat. území Klokočov, za cenu 0,50 eur/ m2, v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že na uvedenej parcele sa nachádza časť rodinného domu – drevený prístrešok na státie pre osobné automobily.

V Klokočove 15.10. 2014

 Zverejnenie na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 15.10. 2014.

Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 09.09. 2014.


Ľuboš Stríž
starosta obce


Sample Image
23,705 kb   

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - manželia Franekoví

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!