samospravanasa_obeczivot_obci

Pozvánka na druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 30. januára 2015

E-mail Tlačiť
V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na druhé zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2015  o 9:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. 
  Otvorenie zasadnutia
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.   Voľba návrhovej komisie
4.   Schválenie programu rokovania
5.   Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6.   Štatút obce Klokočov – návrh
7.   Rokovací poriadok obce Klokočov – návrh
8.   Zásady odmeňovania poslancov OZ – návrh
9.   Poverenie zástupcu starostom obce
10.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
11.  Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014
12.  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015
13.  Stanovenie členov do Správnej rady TKO Semeteš n.o. a Dozornej rady TKO Semeteš n.o. pre volebné obdobie 2015 – 2018
14.  Voľba členov do komisií obce
15.  BIOMASA – Dodatok č. 12 a splátkový kalendár na rok 2015
16.  Vyhlásenie II. kola verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov majetku Obce Klokočov - priestory v budove OÚ Klokočov č. s. 962 – kaderníctvo
17.  Schválenie podmienok výzvy na predloženie cenovej ponuky a komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na predmet zákazky „Zabezpečenie cintorínskych služieb v Obci Klokočov“
18.  Vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce
19.  Franeková Katarína, rod. Janešíková, bytom Hlavice 1153, 023 22  Klokočov a manž. Franek Peter, bytom Svrčinovec č.s. 661 – schválenie odpredaja parcely CKN 6670/3
20.  Kocián Juraj, rod. Kocián, bytom Oščadnica 1126, 023 01  a manž. Ing. Kociánová Iveta, rod. Cudráková, bytom Klin č. 1149, 023 22  Klokočov – schválenie odpredaja parcely CKN 6000/3
21.  Hruška Martin, rod. Hruška, bytom Hrubý Buk č. 1139, 023 52 p. Olešná a manž. Ing. Hrušková Mária, rod. Čečotková, bytom Hlavice č. 858, 023 22  Klokočov – schválenie odpredaja podielov Obce v parcelách CKN 5905/2 a CKN 5932/5.
22.  Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice
23.  Rôzne
   a)   Splátkový kalendár k nezaplateným faktúram
   b)   Čiastková správa o výsledku Následnej finančnej kontroly č. 11/2015
24.    Diskusia
25.    Záver

Veronika Haferová
starostka obce
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!