samospravanasa_obeczivot_obci

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.z. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov má v úmysle odpredať p. Horčičákovi P., bytom  Čadca parcelu CKN 5901/2-záhrada o vým. 22 m2 a parcelu CKN 5902/2-zastavaná plocha o vým. 148 m2, v k.ú. Klokočov, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 49/2015, úradne overený Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor dňa 7.8. 2015 Ing. Jozefom Polkom, za cenu 0,50 EUR/m2 v súlade s §9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.z. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sa nachádzajú pri rodinnom dome č. 828 a sú súčasťou záhrady. Ostatné nehnuteľnosti si pán Horčičák P. vysporiadával v rámci projektu ROEP.
Obec tieto pozemky neužíva. V Klokočove 8.10.2015

Zverejnenie na vývesnej tabuli dňa 8.10. 2015
Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 25.09.2015.

Veronika Haferová
starosta obce
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!