samospravanasa_obeczivot_obci

Zverejnenie zámeru obce Klokočov prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu majetku obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov a to: prenájom bytu č. 3 o celkovej výmere 25,25 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí domu č. s. 1083 stojacom na parcele CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanom na liste vlastníctva č. 14460  žiadateľovi L. Papíkovi, bytom Bytča, kontaktná adresa Chrudim
Cena za prenájom bytu: 25,17 Eur / mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu
Doba nájmu 1 rok
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetnú nehnuteľnosť obec dočasne nepoužíva na plnenie svojich úloh. Z príjmu z prenájmu bytu obec získa finančné prostriedky, ktoré pokryjú náklady na údržbu bytu a taktiež budú pokryté náklady na vykurovanie, elektrinu, odvádzanie odpadovej vody, čistenie žumpy, ktoré bude hradiť nájomca.

Spôsob prenájmu majetku obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov uznesením č.302./2017 dňa 14.09.2017.

Veronika Haferová
starostka obce


Zverejnené dňa: 25.09.2017

Originál zverejnenia (formát .pdf, veľkosť - 39,992) nájdete tu.


 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!