samospravanasa_obeczivot_obci

Pozvánka na prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 7. decembra 2018

E-mail Tlačiť
V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 o 9:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

Program ustanovujúceho zastupiteľstva -
1. 
   Otvorenie zasadnutia
1.1    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
1.2    Informácia predsedu miestnej volebnej komisie a výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.
1.3    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi.
1.4    Zloženie sľubu novozvolených poslancov.
2.    Schválenie programu zasadnutia
3.    Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4.    Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5.    Príhovor novozvoleného starostu
6.    Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
7.    Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
8.    Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
9.    Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.
10.    Určenie platu starostu obce od 1.12.2018
11.
    Určenie platu novozvoleného starostu obce
12.    Rôzne
a) 
   VZN obce č. 4/2018 o miestnych daniach – Návrh
b)    VZN obce č. 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov – Návrh
c)    Schválenie odpredaja parciel – p. M. Eisnerová, bytom Vrchpredmier
d)    Určenie a schválenie sobášiacich
e)    Schválenie zmeny člena do Organizácie cestovného ruchu Kysuce, Čadca
f)    Určenie termínu ďalšieho zasadnutia OZ

Veronika Haferová
starostka obce

Jana Foldinová
poverená zastupovaním
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!