samospravanasa_obeczivot_obci

Pozvánka na druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov - dňa 14. decembra 2018 o 9:00 hod. v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov

E-mail Tlačiť
V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2018 o 9:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. 
   Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Voľba návrhovej komisie
4.    Zloženie sľubu novozvolených poslancov
5.    Schválenie programu rokovania
6.    Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
7.    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu obce Klokočov na roky 2019 – 2021
8.    
a) Programový rozpočet obce Klokočov na rok 2019 – Návrh
b) Rozpočet ZŠ Klokočov na rok 2019 – Návrh
c) Rozpočet MŠ Klokočov na rok 2019 – Návrh
d) Rozpočet CVČ Klokočov na rok 2019 – Návrh
e) VZN Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov – Novelizácia č. 10/2018
9.    Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
10.    VZN o miestnych daniach na rok 2019 – doplnenie
11.    Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2019 – žiadateľ Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
12.    Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – žiadateľ Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Turzovka
13.    Správa z vykonania inventarizácií finančných hotovostí
14.    Správa kontrolórky obce z vykonanej kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti
15.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
16.    Voľba členov do komisií zriadených Obcou Klokočov
17.    Návrh na predĺženie doby nájmu bytu č. 3, Hlavice č.s. 1083 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi A. Machovi
18.    Schválenie inventarizačných komisií
19.    Schválenie odpredaja pozemku – R. Jánešík, J. Jánešíková, bytom Klokočov
20.    Schválenie odpredaja pozemku – J. Čagala, V. Čagalová, bytom Klokočov
21.    Žiadosť o odpredaj parciel – J. Brezina, M. Brezinová, bytom Klokočov
22.    Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove na rok 2019
23.    Rôzne
a)    Žiadosť o opravu cesty – A. Mudríková, bytom Klokočov
b)    Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia a opravu cesty – J. Ferenčák, za žiadateľov časti obce Kornica
c)    Žiadosť o opravu cesty – M. Valčuha, bytom Klokočov
d)    Informácia o nadobudnutí majetku do vlastníctva obce
24.    Diskusia
25.    Záver

Jana Foldinová
starostka obce
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!