samospravanasa_obeczivot_obci

Pozvánka na dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 31. októbra 2019 o 09:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov

E-mail Tlačiť
V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov - dňa 31. októbra 2019 o 09:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. 
   Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Voľba návrhovej komisie
4.    Schválenie programu rokovania
5.    Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6.   
a)
Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov 2019 - Správa o hospodárení k 30.09.2019    
b) hospodárenie ZŠ Klokočov za 1. polrok 2019
c) hospodárenie MŠ Klokočov za 1. polrok 2019
d) hospodárenie CVČ za 1. polrok 2019
7.    Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 - Návrh
8.    Správa zo ZŠ, MŠ a CVČ Klokočov o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
9.    Žiadosť o zapracovanie do územného plánu a dobudovanie prístupovej cesty – p. Nemček O. s manželkou, bytom Klokočov
10.    Schválenie inventarizačných komisií
11.    Návrh na odpredaj majetku obce Klokočov – byt č. 3 a nebytový priestor v dome č.s. 1083 v Klokočove, Hlavice
12.    Rôzne
a)    Dubáč J. a manž. Dubáčová Š., bytom Hlavice, Klokočov  – Schválenie odpredaja parcely EKN č. 31156/17
b)    Valčuha P., Vrchpredmier, Klokočov – Schválenie odpredaja parciel CKN 9301/1 a CKN 9303
c)    Mudrík P. a manž. Mudríková A., Hrubý Buk, p. Olešná – Schválenie odpredaja  parcely CKN 8410/2
d)    Kapusňák M. a manž. Kapusňáková G., bytom Hlavice, Klokočov – Žiadosť o odpredaj pozemku
e)    Zrušenie členstva Obce Klokočov v Asociácii horských sídiel Slovenska
13.    Diskusia
14.    Záver

Jana Foldinová  
starostka obce
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!