samospravanasa_obeczivot_obci

Požiarne poplachové smernice

E-mail Tlačiť

Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov Obecného úradu a ostatných občanov obce, ktorí spozorujú požiar v objektoch a prevádzkach patriacich obci, alebo na majetku fyzických a podnikajúcich osôb v ostatných častiach obce. V prípade vzniku požiaru je povinnosťou zamestnancov obce a ostatných občanov riadiť sa týmito smernicami.

1. Povinnosti pri spozorovaní požiaru

Osoba, ktorá spozoruje požiar a môže ho uhasiť, je povinná to urobiť všetkými dostupnými hasiacimi prostriedkami (hasiacími prístrojmi, vodou). Ak na uhasenie požiaru už nestačia tieto prostriedky alebo sily, je povinná požiar neodkladne ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov.

2. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a miesto ohlásenia

Požiarny poplach sa v objektoch a zariadeniach Obecného úradu pre zamestnancov obce vyhlasuje volaním: „Horí” a pre členov obecného hasičského zboru spustením obecnej výstražnej sirény. Pre ohlásenie požiaru sú zriadené ohlasovne požiarov obce podľa zoznamu.

Hlavné ohlasovne požiarov

1. Obecný úrad Klokočov
tel. č. 041/433 40 41
tel. č. starosta: 0903 431 789, 041/4358 189

2. Polícia Vrchpredmier
Telefón: 041/4358 212, 041/4358 117

Požiarny poplach priamo pre privolanie jednotky Hasičského a záchranného zboru sa ohlasuje na tel. čísle: 150

Pri ohlasovaní požiaru je nutné uviesť názov a adresu objektu, miesta, kde požiar vznikol, druh a rozsah požiaru, svoje meno, priezvisko a číslo telefónu z ktorého sa požiar ohlasuje za účelom spätného overenia udalosti.

Povinnosti pri vyhlásení poplachu

Po vyhlásení požiarneho poplachu v objektoch obce sú zamestnanci Obecného úradu povinní vykonať opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru dostupnými požiarnotechnickými zariadeniami a ak to nie je možné, urýchlene opustiť ohrozený priestor. Evakuáciu z priestorov zabezpečujú poverené osoby do príchodu hasičskej jednotky. Evakuované osoby sa sústredia na voľnom priestranstve mimo ohrozeného priestoru. Po príchode veliteľa zásahu sa riadia jeho pokynmi a na jeho výzvu sú povinní poskytnúť osobnú a vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru.

P O Ž I A R N É   P O P L A C H O V É   S M E R N I C E

Zoznam ohlasovní požiarov obce

Klokočov – Obecný úrad: 041/433 40 40, 4358 110  v čase od 7.00-16.00 hod.
Klokočov – starosta obce: 0903 431 789, 4358 189 
Polícia Vrchpredmier:  041/4358 117 
Klokočov – ústredie:  041/4358 132p. Lýdia Gondeková, č. 89
Klokočov – Klín:  041/4358 127 p. Daniela Horníková, č. 778
Klokočov – Hlavice:  041/4358 141p. Jozef Zajac, č. 473
Klokočov – Hrubý Buk: 041/4346 051p. František Čečotka, č. 1042   

Zoznam dôležitých telefónnych čísiel záchranných a havarijných služieb:

Tiesňové volanie:  112   
Hasiči:    150   Hasičský záchranný zbor Čadca
Záchranná služba:  155Záchranná zdravotnícká sl. Čadca
Polícia:158Okresné riaditeľstvo PZ Čadca
Polícia Vrchpredmier:  041/4358 117Obvodné oddelenie
Elektrárne:0850 111 468(Žilina)

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!