samospravanasa_obeczivot_obci
       

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

E-mail Tlačiť
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obec Klokočov má v úmysle odpredať manželom J. Želaskovi a N. Želaskovej, bytom Ostrava  parcelu EKN 9-30465/2 – trvalý trávny porast o výmere 143 m2, vedenú  na LV 15838  za cenu 0,50 EUR/m2.  
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že parcela vo vlastníctve obce susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľov, na ktorej je umiestnený ich rekreačný dom.
Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 26.04. 2019.

V Klokočove 07.05. 2019.

Jana Foldinová
starostka obce


Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 07.05.2019.
 

Zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu - za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín

E-mail Tlačiť
OBEC KLOKOČOV v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 82/2019 zo dňa 26.04.2019 zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu - nebytové priestory o celkovej výmere 138,60 m2
pozostávajúce z:
•    nebytový priestor o výmere 88,40 m2
•    sklad o výmere 31,80 m2
•    chodba o výmere 6,90 m2
•    nebytový priestor o výmere 5,40 m2
•    nebytový priestor o výmere 6,10 m2
nachádzajúce sa na prízemí stavby č. s. 962 na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín za minimálnu cenu 1 363,95 Eur ročne.
Doba nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2029.
Čítať celý článok...
 


Stránka 10 z 75

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!