Návrhy VZN obce

NÁVRH - Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Tlačiť
Sample Image
24,563 kb  
Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 12.06.2015