Návrhy VZN obce

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č.5/2016 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV

Tlačiť

pdf

46,587 kb
NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č.5/2016
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  10.11.2016