Návrhy VZN obce

N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2018

Tlačiť

pdf

61,792 kb  
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Klokočov na rok 2018
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  29.11.2017