Návrhy VZN obce

N Á V R H - Novelizácia č.9/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov

Tlačiť

pdf

40,041 kb  
N Á V R H - Novelizácia č.9/2017 Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Klokočov
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  29.11.2017