Návrhy VZN obce

NÁVRH - Dodatok č. 1 K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove

Tlačiť

pdf

29,406 kb  
NÁVRH - Dodatok č. 1 K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov
č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve
– Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 07.05.2018