Návrhy VZN obce

NÁVRH - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2012 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

Tlačiť

pdf

34,049 kb  
NÁVRH - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov
č. 7/2012 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných bytoch a finančnej
zábezpeky za užívanie bytu
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 03.08.2018