Návrhy VZN obce

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2019

Tlačiť

pdf

64,989 kb  
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2018 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Klokočov na rok 2019
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 16.11.2018