Návrhy VZN obce

NÁVRH - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov

Tlačiť

pdf

44,991 kb  
NÁVRH - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov
č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov
Návrh dodatku zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 14.08.2019