Návrhy VZN obce

NÁVRH - Novelizácia č.12/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov

Tlačiť

pdf

645,915 kb  
NÁVRH - Novelizácia č.12/2019 Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Klokočov
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 28.08.2019