samospravanasa_obeczivot_obci

U Z N E S E N I E č.215-2005

E-mail Tlačiť
U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 215/2005 zo dňa 25.februára 2005 k návrhu na vyradenie Základnej školy Klokočov Hlavice p.č. 1082 zo siete škôl v obci Klokočov Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e

žiadosť o vyradenie ZŠ Klokočov - Hlavice zo siete škôl v obci Klokočov k 30. júnu 2005 z dôvodu, že výška rozpočtu na prenesené komptencie nestačí na pokrytie prevádzkových nákladov školy.
Výchova a vzdelávanie žiakov po vyradení školy zo siete bude zabezpečená v ZŠ Klokočov- Ústredie p.č. 976

B/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža
zaslať žiadosť o vyradenie ZŠ Hlavice - ročník 1.-4. zo siete škôl v obci na Ministerstvo školstva SR.
Pri predkladaní žiadosti postupovať v zmysle Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2004-E z 1.4.2004, ktorou sa určuje postup pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení.
Termín: ihneď

Hlasovanie:
Za: Mgr. Jozef Zigmund, Ondrej Hrtús, Jozef Kubačák, František Krištiak
Proti: Štefan Polka
Zdržal sa: Pavol Polka

Ľuboš Stríž
starosta obce
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!