samospravanasa_obeczivot_obci

U Z N E S E N I E č. 319/2006

E-mail Tlačiť
U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 319/2006 zo dňa 30. júna 2006 Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

odpredaj budovy bývalého Zdravotného strediska Klokočov – Ústredie č. 77 a parcely KN 3026 o výmere 563 m2 vedenej ako zastavaná plocha a KN 3027 o výmere 866 m2 vedená ako TTP p. Jánovi Furdanovi a manželke Monike Furdanovej, rod. Kotková, obaja bytom Klokočov č. 85, do bezpodielového spoluvlastníctva.
Dohodnutá kúpna cena je 530.000 ,- Sk. Náklady s vyhotovením kúpnej zmluvy a registráciou hradí nadobúdateľ.

B/ u k l a d á
starostovi obce zabezpečiť spísanie zmluvy o odpredaji nehnuteľnosti v zmysle platných právnych predpisov. Podmienkou zmluvy je, aby táto nehnuteľnosť bola využívaná výlučne na bývanie rodiny Furdanovej.

Hlasovanie:
ZA: Ondrej Hrtús, Jozef Gacho, František Krištiak, Jozef Kubačák, Pavol Polka
V čase hlasovania neprítomný: Mgr. Jozef Zigmund

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!