Novelizácia č.1/2012 VZN Obce Klokočov č.3/2012

Tlačiť
Sample Image 
28,608 kb   
Novelizácia č.1/2012 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č.3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov

Prerokované VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 11.7.2012