Dodatok č.1 k VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Tlačiť
Sample Image
24,514 kb  
Dodatok č.1 k VZN obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinnosť VZN: dňom 25.09.2015