Všeobecne záväzné nariadenie obce č.6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov

Tlačiť
pdf
81,615 kb  
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.6/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Klokočov
VZN č.6/2015 je účinné od 1.1.2016.