Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Tlačiť

pdf

115,147 kb
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
VZN č. 2/2016 nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2016.