samospravanasa_obeczivot_obci

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokočov

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva a ustanoveniami § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/l990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením  § 39 zákona NR SR č. 223/2001  Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR  č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva  toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV

 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!