samospravanasa_obeczivot_obci

Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vydáva 

Všeobecné záväzné nariadenie,  ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce Klokočov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!