samospravanasa_obeczivot_obci
     

VZN obce Klokočov č. 2/2011 o chove, vodení a držaní psov

E-mail Tlačiť

Obecné zastupiteľstvo Obce Klokočov, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 4 ods. 2 písm. g), n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §3, §4 ods. 5, §5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KLOKOČOV č.  2/2011
O CHOVE, VODENÍ A DRŽANÍ  PSOV NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV

Celý článok...

 

VZN obce č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a ...

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva
     
VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE OBCE   č. 1/2011
O MIESTNYCH  DANIACH  A  MIESTNOM  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNE
ODPADY  A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY  NA  ÚZEMÍ  OBCE
K L O K O Č O V

Celý článok...

   


Stránka 10 z 13
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!