samospravanasa_obeczivot_obci
ÚRADNÉ DOKUMENTY
 

Oznámenie MŽP SR

E-mail Tlačiť

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava zaslalo:
1. Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0655  Predmieranka do národného zoznamu území európskeho významu
2. Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0657 Malý Polom do národného zoznamu území európskeho významu
3. Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská do národného zoznamu území európskeho významu

Prerokovanie zámerov sa uskutoční dňa 20. apríla 2011 na Obecnom úrade Klokočov /zasadačka/ o 16. 00 hod.
Na úradnej tabuli je vyvesená Pozvánka a mapy zámerov. Zoznam vlastníkov, resp. užívateľov je k nahliadnutiu u. Ing. Gajdičiarovej.

 

Zápisnica OZ v Klokočove zo dňa 28. 4. 2006

E-mail Tlačiť
Z á p i s n i c a napísaná na 32. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 28. apríla 2006
Čítať celý článok...
 

Zámer - odpredanie majetku obce

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov
so sídlom: Obecný úrad č. 962, 023 22  Klokočov
IČO: 00314048
zastúpená starostom obce: Ľubošom Strížom
zverejňuje v súlade § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Klokočov č. 40/2011 zo dňa 24.6.2011
zámer - odpredať majetok obce:
nehnuteľný majetok – budovu bývalej materskej školy Hlavice č.s.542 o výmere 235,8 m2 a parcely CKN 7195 o výmere 2196 m2, CKN 7196 o výmere 68 m2
v k.ú. Klokočov a vypracovanie znaleckého posudku na uvedené nehnuteľnosti.

Čítať celý článok...
 

U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 28-36/2007 zo dňa 30. marca 2007

E-mail Tlačiť

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  28/2007 až 36/2007 zo dňa 30. marca 2007

Čítať celý článok...
 

KURZ OPATROVANIA

E-mail Tlačiť
Vzdelávacia inštitúcia v Žiline v spolupráci s Inštitútom vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. organizuje  opatrovateľský kurz podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.
Čítať celý článok...
 


Stránka 8 z 153

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!