samospravanasa_obeczivot_obci
ÚRADNÉ DOKUMENTY

Zápisnica OZ v Klokočove zo dňa 28. 4. 2006

E-mail Tlačiť
Z á p i s n i c a napísaná na 32. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 28. apríla 2006
Čítať celý článok...
 

Zámer - odpredanie majetku obce

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov
so sídlom: Obecný úrad č. 962, 023 22  Klokočov
IČO: 00314048
zastúpená starostom obce: Ľubošom Strížom
zverejňuje v súlade § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Klokočov č. 40/2011 zo dňa 24.6.2011
zámer - odpredať majetok obce:
nehnuteľný majetok – budovu bývalej materskej školy Hlavice č.s.542 o výmere 235,8 m2 a parcely CKN 7195 o výmere 2196 m2, CKN 7196 o výmere 68 m2
v k.ú. Klokočov a vypracovanie znaleckého posudku na uvedené nehnuteľnosti.

Čítať celý článok...
 

VZN č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

E-mail Tlačiť

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v súlade s § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a na základe doplnkov zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

m e n í

Sample ImageVšeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov
Vyvesené: 2.1.2009

 

U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 28-36/2007 zo dňa 30. marca 2007

E-mail Tlačiť

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  28/2007 až 36/2007 zo dňa 30. marca 2007

Čítať celý článok...
 

Zápisnica OZ zo dňa 6. 12. 2005

E-mail Tlačiť
Z á p i s n i c a  z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 16. 12. 2005
Čítať celý článok...
 

Aktivačná činnosť v Obci Klokočov

E-mail Tlačiť
 Sample ImageOd 1. apríla 2010 sa v našej obci začali aktivačné práce.

Pracovníci aktivačných prác usilovne čistili dedinu hneď prvý deň práce, aby sme všetci spoločne mohli prežívať Veľkonočné sviatky v čistej, upratanej dedine.

Žiadame občanov, aby sa spoločne zamysleli nad týmto problémom a odpadky hádzali do popolníc, košov a nie do priekop, zastávok a do prírody. V prípade, ak máte veľkoobjemový nepotrebný odpad, môžete využiť zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý je tento rok 1. mája 2010. Obec sa snaží vychádzať občanom v ústrety a bola by rada, keby táto spolupráca bola vzájomná.
Čítať celý článok...
 


Stránka 8 z 160
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!