samospravanasa_obeczivot_obci
ÚRADNÉ DOKUMENTY

VZN obce č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a ...

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva
     
VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE OBCE   č. 1/2011
O MIESTNYCH  DANIACH  A  MIESTNOM  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNE
ODPADY  A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY  NA  ÚZEMÍ  OBCE
K L O K O Č O V

Celý článok...

 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klokočov

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva a ustanoveniami § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/l990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením  § 39 zákona NR SR č. 223/2001  Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR  č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva  toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/:
Čítať celý článok...
 

Zápisnica Obecného zastupiteľstva - 25.2.2005

E-mail Tlačiť
Z á p i s n i c a napísaná na 23.zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 25.februára 2005
Čítať celý článok...
 

Knižný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Klokočove

E-mail Tlačiť
V zmysle par. 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach  Štatútu Obecnej knižnice v Klokočove vydanej Obecným zastupiteľstvom v Klokočove dňa  2.1.2004  vydávam tento Knižný a výpožičný poriadok v zmysle čl. 1-16 Organizačného poriadku Obce Klokočov.
Čítať celý článok...
 

VZN obce o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty

E-mail Tlačiť

OZ v Klokočove na svojom zasadnutí dňa 6.3. 2009 v súlade s § 6 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave  niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami a § 6 ods. 2 ustanovuje

Sample ImageVšeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty obce Klokočov a pravidlá ich prenajímania
/ Pravidlá prenajímania nájomných bytov /
 
 

Zápisnica napísaná 28.10.2005

E-mail Tlačiť
Zápisnica napísaná 28.10.2005 na 29. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove
Čítať celý článok...
 


Stránka 10 z 160
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!