samospravanasa_obeczivot_obci
 

ODVOZ VEĽKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 08.10.2018 - 13.10.2018

ZVOZ SA USKUTOČNÍ V SOBOTU 13. 10. 2018

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že v dňoch od 08.10.2018 - 13.10.2018 sa uskutoční zber železného šrotu /pračiek, chladničiek, televízorov, rádií/, nebezpečného odpadu /autobatérii/, ako aj veľkoobjemového odpadu /karosérii áut/.

Zber sa uskutoční v nasledovných zberných miestach:
Čítať celý článok...
   

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 11.10.2018, 12.10.2018, 15.10.2018, 16.10.2018, 17.10.2018, 18.10.2018

Oznamujeme občanom, že v dňoch: 11.10., 12.10., 15.10., 16.10., 17.10., 18.10.2018  v čase od 7:15 hod. do 19:30 hod. bude v obci Klokočov  – časť rodinné domy okolo starej cesty do Beľaja a Hlavice Janesky prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Obmedzená distribúcia elektriny platí pre súpisné čísla: 441, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 452, 457, 458, 463, 464, 465, 468, 470, 471, 474, 475, 476, 478, 575, 761, 853, 862, 878, 916, 967, 969, 972, 981, 1088, 1113, 1114.
 

Zverejnenie zámeru na priamy odpredaj nehnuteľného majetku - pozemkov

Obec Klokočov v súlade s §9a ods. 1c) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 402/2018 zo dňa 23.02.2018 a uznesenia č. 508/2018 zo dňa 07.09. 2018 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku pozemkov CKN 3378/4-t.t.p. o vým. 147 m2 a CKN 3379-t.t.p. o vým. 259 m2 v k.ú. Klokočov, vedené na LV 1876  za cenu 0,50 eur/m2, min. za 203,00 eur za obe parcely.
/Výška všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa Vyhlášky MS  SR 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov, t.j. znaleckého posudku č. 9/2018 zo dňa 21.03. 2018 je  minimálne za cenu za obe parcely 39,00 eur/
Špecifické požiadavky:
– Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku
– Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vytýčením hranice pozemkov v teréne
– Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Klokočove alebo poštou na adresu Obec Klokočov, Klokočov č. 962, 023 22 Klokočov tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Klokočove najneskôr do 12.10.2018 do 15:30 hodiny.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcely č. 3378/4 a 3379 – Neotvárať!“
Čítať celý článok...
 

Zverejnenie priloženého zámeru na priamy prenájom voľných nebytových priestorov obce v budove Obecného úradu Klokočov

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -
Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876
za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

K prenájmu nebytových priestorov prislúcha spoluúčasť na sociálnych priestoroch 2,57 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2 ročne.
Prenájom nebytových priestorov nie je určený na poskytovanie reštauračných, pohostinských služieb a prevádzkovanie herní.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu.
Doba nájmu na neurčito.
Čítať celý článok...
 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Kramarčík

pdf

101,811 kb   
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania - Kramarčík

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 20.09.2018.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 17.10.2018 o 8.00 hod na Obecnom úrade Klokočov
.
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 19.10.2018

Oznamujeme občanom, že dňa: 19.10.2018 v čase od 7:15 hod. do 18:15 hod. bude v obci Klokočov – časť rodinné domy okolo starej cesty do Beľaja, Hlavice Janesky, Hlavice Galus, u Nekoranca, Ostružie, Hlavice u Flintov, Hlavice u Bebčáka, Hlavice u Gaška – rodinné domy popri hlavnej ceste smerom do Galusa,  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny je uvedený v prílohe nižšie.

pdf

259,671 kb
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 19.10.2018
v plnom znení so zoznamom súpisných čísel

 


Stránka 1 z 3

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!